23

Strategie rozwoju gminy jako płaszczyzna koordynacji działalności inwestycyjnej

Strategie rozwoju gminy jako płaszczyzna koordynacji działalności inwestycyjnej

Strategia rozwoju lokalnego to pojęcie o wojskowym pochodzeniu jest synonimem takich określeń, jak: opcja, sposób, kierunek działania, droga postępowania zmierzająca do osiągnięcia sukcesu, założonego celu. W bogatej literaturze przedmiotu istnieje wiele propozycji wyjaśniających istotę strategii rozwoju lokalnego. Oto kilka z nich:

strategia jest to sposób osiągania założonych celów przez sterowanie rozwojem jednostki terytorialnej, jaką jest gmina;
strategia jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego, gospodarczego, ekologicznego i przestrzennego;
strategia jest stabilną i realistyczną podstawą myślenia o „organizacji”, a także procesem ciągłego dostosowywania się „organizacji” do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wyznaczających jej rozwój;
strategia stanowi taki program rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, który:

zawiera cele długookresowe i sposoby ich osiągania,
hierarchizuje cele,
podporządkowuje działania doraźne celom długofalowym,
powstaje na drodze współdziałania władz gminy ze społeczeństwem,
nie ma charakteru zamkniętego, jest korygowany i aktualizowany w zależności od dokonujących się zmian w bliższym i dalszym otoczeniu;

strategia to wybór uporządkowanych działań zapewniających realizację przyjętych priorytetów i osiągnięcie celów;
strategia rozwoju określa zarówno przesłanki, jak i ramy działania w krótszym i dłuższym horyzoncie czasu.

Strategia rozwoju gminy jest to długofalowy program rozwoju, zawierający określone cele i sposoby ich osiągania przez sterowanie rozwojem określonego obszaru. Przyjęta strategia rozwoju lokalnego ma istotny wpływ na rynek nieruchomości, jego aktywność, ceny transakcyjne nieruchomości, a zatem i na ich wartość.

Dobrze przygotowana strategia jest wskazówką dla inwestorów dotycząca możliwości i szans inwestowania w określonej dziedzinie. Jest zbiorem cennych informacji dotyczących popytu, cen, kosztów oraz danych społecznych. Strategia rozwoju lokalnego jest efektem racjonalizacji rozmieszczenia sił i zasobów a także odpowiedzialności władz lokalnych za kształtowanie i stymulowanie rozwoju. Przejmowanie coraz większego zakresu w dziedzinie stymulowania procesów inwestycyjnych przez władze lokalne jest konsekwencją największej ich efektywności w tej dziedzinie. Poprzez klarowne strategie rozwoju władza lokalna w osiąganiu celów, do których jest powołana oddziałuje na zachowania poszczególnych podmiotów tak, aby służyły tym celom działając w imię własnych interesów. Osiąga to poprzez stwarzanie warunków do racjonalizacji procesów inwestowania na tym obszarze. Skuteczność działań władz w tym zakresie jest, więc wysoce uzależniona od prawidłowego rozpoznania i diagnozy istniejącego stanu, określenia istniejących i potencjalnych barier rozwoju a także możliwości ich pokonania.

About the author: